Oppfølging av regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi

Regjeringen og KS har i fellesskap lagt frem strategien «Én digital offentlig sektor» og har ansvaret for å følge den opp. Digitaliseringsdirektoratet og KS har sammen med Skate utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av strategien.

Handlingsplanen konkretiserer hvilke av de foreslåtte initiativene i strategien som er igangsatt under hvert innsatsområde, og hvem som er det ansvarlige departement og utførende direktorat eller virksomhet for disse.

Oppfølging av initiativene i handlingsplanen skjer gjennom den ordinære styringslinjen og det tas utgangspunkt i allerede eksisterende samarbeids- og koordineringsstrukturer.

Det er opprettet en egen gruppe for arbeidet med livshendelsene i strategien, bestående av de departementene som har ansvar for den enkelte livshendelsen, i tillegg til KS og Barne- og familiedepartementet (BFD). Denne gruppen følger opp og samordner arbeidet med livshendelsene på departements- og virksomhetsnivå, og koordineres va KS og Digitaliseringsdirektoratet.

Skate har en koordinerende og rådgivende rolle på virksomhetsnivå.

Status på fremdrift knyttet til initiativene i handlingsplanen oppdateres halvårlig. Det utarbeides en årlig statusrapport, som også vil inneholde evt. anbefalinger til justeringer av handlingsplanen som følge av eventuelle endrede brukerbehov eller forutsetninger i omverdenen.