Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt

Medfinansieringsordninga vil frå 2020 bli eit viktig verkemiddel for å realisere regjeringa og KS sin Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025.

187,9 mill. kr til medfinansiering i 2020

I framlegg til statsbudsjett for 2020 er potten til medfinansiering av digitaliseringsprosjekt auka med 60,7 mill. kr frå 2019, til kr 187,9 mill. kr.

Søknadsfrist var 20. februar.

Krav til gevinstrealisering

Prosjekta som får førebels tilsegn om midlar i 2020 må levere ein gevinstrealiseringsplan før dei får endeleg tilsegn om midlar.

Det er eit krav at 50 % av netto gevinst i søkjarverksemda skal realiserast ved reduksjon av budsjettramme. Netto gevinst betyr gevinst fråtrekt varige driftskostnader med ny løysing. Andre statlege verksemder med netto gevinstar over 5 mill. kr. får også 50 % kutt i sine budsjettrammer. 

Bruk malen for gevinstrealiseringplan. Fristen er 28. april 2020.

Kontakt

Kva type prosjekt kan få midlar frå medfinansieringsordninga?

Potten til medfinansiering vil gå til to kategoriar prosjekt:

 1. Små og mellomstore prosjekt som er samfunnsøkonomisk lønsame. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
 2. Prosjekt som støttar opp under målet om samanhengande tenester i regjeringa sin digitaliseringsstrategi, som er samfunnsøkonomisk lønsame og har total prosjektkostnad inntil 100 mill. kr., dvs.:
  • strategisk prioriterte fellesløysingar (plattformar, infrastruktur m.m.) 
  • tverrgåande tiltak (samanhengande tenester)

Kven kan søke?

 • statlege verksemder som ligg under staten som rettssubjekt. Dette omfattar ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorgan med særskilte (budsjett)fullmakter.
 • kommunar/fylkeskommunar og statlege verksemder som er eigne rettssubjekt kan ikkje søke, men kan gjerne vere samarbeidspartar
 • frivillege organisasjonar og næringsliv kan vere samarbeidspartar

Vilkår for medfinansiering

 • Medfinansieringen skal vere ein utløysande faktor, og prosjektet skal derfor ikkje vere komen i gjennomføringsfasen.
 • Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt og ha tilknytta gevinstar.
 • Små og mellomstore prosjekt må ha ein prosjektkostnad mellom 5 og 50 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader).
 • Tverrgåande prosjekt og fellesløysingar kan ha ein prosjektkostnad opp til 100 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader)
 • Medfinansiering kan gis i maksimalt tre budsjettår, men prosjektet kan gå over fire år.
 • Sjå retningslinene ovanfor for ytterlegare vilkår

Kor mykje midlar kan eit prosjekt få?

 • Prosjekt i kategori 1, små og mellomstore prosjekt, kan få medfinansiering inntil 50 % av totale prosjektkostnader (inkl. interne lønskostnader), maksimalt 15 mill. kr. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
 • Prosjekt i kategori 2, tverrgåande prosjekt/livshendingar og fellesløysingar kan få medfinansiering inntil 85 % av totale prosjektkostnader. Total prosjektkostnad må ikkje overstige 100 mill. kr.

Krav til søknader

Ei statleg verksemd må stå som søkjar, andre kan vere samarbeidspartar. Prosjektet må vere ferdig med konseptfasen, men ikkje vere kome i gjennomføringsfasen. Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt. Før ein kan få endeleg tilsegn om midlar, må det utarbeidast ein forpliktande gevinstrealiseringsplan.

Søknaden må innehalde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Vedlegg 1 – Føresetnader for kost- og nyttevurderingar
 • Vedlegg 2 – Berekning av netto noverdi

Dersom tiltaket berører kommunane, skal KS involverast i utarbeiding av søknaden så tidleg som mogleg. KS skal ha frist på minimum 2 veker på å uttale seg, og uttalen skal følgje søknaden.

Nærare om krav til søknaden finn de i Retningslinjer for ordninga fastsett av KMD 20. jan. 2020.

Vurdering av søknader

Søknader om midlar frå ordninga blir behandla i to trinn.

Søknadane må stette alle formelle krav og blir deretter rangert ut frå samfunnsøkonomisk lønsamheit. Det blir lagt vekt på netto noverdi per krone investert samt kvalitative nytteverknader og interne gevinster. Det blir også lagt vekt på tiltaket si modenheit.

For prosjekt i kategori 2 blir det også lagt vekt på i kva grad prosjekta støttar opp under regjeringa sin digitaliseringsstrategi. Tiltak knytta til dei sju prioriterte livshendingane i strategien blir prioriterte over andre livshendingar.

Prosjekt som blir prioriterte for medfinansiering innanfor årets økonomiske ramme, vil få førebels tilsegn om midlar.

Verksemdene som har fått førebels tilsegn om midlar i trinn 1, må levere ein forpliktande gevinstrealiseringsplan innan ein gitt frist. Gevinstrealiseringsplanen skal ta utgangspunkt i den samfunnøkonomiske analysen i søknaden. Andre statlege verksemder som får vesentlege gevinstar må involverast i planarbeidet. Dersom gevinstar kjem i  kommunesektoren, må KS involverast. Når planen er godkjent, vil prosjekteigar få eit endeleg tilsegnsbrev.