Mål 6

Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte.

IT i praksis 2021 viser at digitalisering i stor grad har bidratt til gevinster knyttet til bedre kvalitet, produktivitet og effektivitet i virksomhetenes prosesser og tjenester.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte"

22
%

Andelen offentlige virksomheter som har redusert kostnader som følge av digitalisering i 2021. Nedgang fra 26 prosent i 2020. (IT i praksis)

60
%

Andel virksomheter som oppgir at de har oppnådd raskere betjening av innbyggerne som følge av digitalisering. Økning fra 31 prosent i 2020 (IT i praksis)

50
%

Andelen offentlige virksomheter som bruker et minimum av metoder og verktøy til gevinstrealisering. Flat utvikling, 50 prosent i 2020 (IT i praksis)

Vår vurdering av status

Ikon som viser strek på gul sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet til middels, med en flat utvikling det siste året. Digitalisering gir gevinster i form av bedre tjenester, men bidrar i liten grad til redusert ressursbruk. Samtidig ser vi at offentlige virksomheter har et forbedringspotensial knyttet til å jobbe systematisk med gevinstrealisering.

Rundt halvparten av virksomhetene oppgir at de kun benytter et minimum av verktøy og metoder til gevinstrealisering i 2020 og 2021. 22 prosent av virksomhetene angir at de har lite fokus på gevinstrealisering i virksomheten, mot 11 prosent i 2020. Få virksomheter jobber dermed systematisk og målrettet med gevinstrealisering fra digitaliseringsprosjekter.

Utfordringer

Virksomhetene har i mindre grad realisert gevinster knyttet til ressursbruk. Kun 12 prosent av virksomhetene har redusert bemanningen, mot 22 i 2020, og 22 prosent har redusert kostnader mot 26 prosent i fjor. 19 prosent av virksomhetene oppgir at de lykkes med å hente ut planlagte gevinster fra digitaliseringsprosjekter i 2021.