Dokumentasjon i ulike prosjektfaser

Her får du oversikt over hva du kan sende inn av dokumenter til Digitaliseringsrådet.

Dersom virksomheten din ikke har maler for de ulike dokumentene, anbefaler vi at dere bruker malene i Prosjektveiviseren, som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor.

Velg aktuell fase for ditt prosjekt i oversikten nedenfor, så får du detaljert informasjon om hva vi trenger for å hjelpe deg.

Hvilken fase er prosjektet ditt i?

Prosjektveiviseren består av fem faser: konsept, planlegge, gjennomføre, avslutte og realisere.

Er du usikker på hvilken fase prosjektet ditt er i? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Formålet med konseptfasen er å utrede alternative konsepter og velge det beste konseptet. Det vil si det konseptet som er best egnet til å tilfredsstille et definert behov.

Bruk prosjektmalene til virksomheten din, eller malene fra Prosjektveiviseren. Vi er interessert i følgende:

Hvis du er tidlig i konseptfasen, vil ikke alt innholdet være klart. Ta kontakt med oss for å avklare hva du skal sende inn. 

Mer nyttig informasjon og generell veiledning om konseptfasen finner du i prosjektveiviseren.

Formålet med planleggingsfasen er å sikre at virksomheten har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering.

Bruk prosjektmalene til virksomheten din, eller malene fra Prosjektveiviseren. Vi er interessert i følgende:

Mer nyttig informasjon og generell veiledning om planleggingsfasen finner du i prosjektveiviseren.

Formålet med gjennomføringsfasene er å levere produkter ved å gjennomføre faser i henhold til de planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet.

Krav til innhold er avhengig av om prosjektet skal i gang med en ny gjennomføringsfase eller skal over i avslutningsfasen. 

Bruk prosjektmalene til virksomheten din, eller malene fra Prosjektveiviseren. Vi er interessert i følgende:

Mer nyttig informasjon og generell veiledning om gjennomføringsfasen(e) finner du i prosjektveiviseren.

Formålet med avslutningsfasen er å sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god overlevering til linjen.

Bruk prosjektmalene til virksomheten din, eller malene fra Prosjektveiviseren. Vi er interessert i følgende:

Mer nyttig informasjon og generell veiledning om avslutningsfasen finner du i prosjektveiviseren.

Formålet med realiseringsfasen er å realisere gevinster og vurdere oppnåelse av effektmål.

Bruk prosjektmalene til virksomheten din, eller malene fra Prosjektveiviseren. Innholdet du skal sende inn må tilsvare

Mer nyttig informasjon og generell veiledning om realiseringsfasen finner du i Prosjektveiviseren.

Meld inn ditt prosjekt:

Kontakt oss for spørsmål:

Elin Oksavik

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 902 24 846
Svein Ragnar Kristensen, leder Digitaliseringsrådet

Svein Kristensen

Rådsleder
Digitaliseringsdirektoratet
Kristensen er leiar av Digitaliseringsrådet. Han var skattedirektør frå juli 2006 til juli 2013 og har til saman 18 år i Skatteetatens leiing. Dette var ein periode med omfattande IKT-utvikling, digitalisering av tenestene og store omstillings- og organisasjonsprosessar der IKT var ein viktig drivar. Han har tidlegare vore administrasjonsdirektør i Rikstrygdeverket og Direktoratet for arbeidstilsynet, byråsjef i KAD og medarbeidar i APs stortingsgruppe. Sidan 2013 har Kristensen støtta Politidirektøren med omstillinga av politiets administrative funksjonar. Han er utdanna siviløkonom. Spisskompetanse:
  • Tidleg involvering av brukarane i utviklingsprosessane
  • Bruk av digitalisering som drivar for omstilling og fornying
  • Endringsleiing og kulturarbeid i tillegg til teknologi
  • Betydninga av god og åpen dialog mellom departement og etat
Telefon
+47 913 84 066