Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Nasjonal løsning for farlige produkter

Formålet er å forebygge skade på mennesker og materiell gjennom å etablere et nettsted i Norge, hvor kvalitetssikret informasjon om farlige produkter publiseres på en god og oversiktlig måte. Støtte: 4 300 000.

Risiko- og trusselbildet i Norge er i rask endring. Hyppigere ekstremvær, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning, hybride hendelser, teknologiavhengighet og migrasjon setter landets beredskap under press.

Prosjektet vil bidra til å etablere et nettsted og gjøre dette kjent blant befolkningen og påvirke til en bedre sikkerhetsmessig adferd hos den enkelte forbruker. Dette vil igjen gi en større bevissthet om hvordan man skal ivareta egen og andres sikkerhet i hverdagen.

Prosjektet er avslutta.