Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Digitalt støttet mekling

Formålet med prosjektet er å spare tid i meklingsprosessen der en skal komme frem til en avtale mht felles barn ved samlivsbrudd. Støtte: 9 150 000.

Prosjektet skal utvikle en digital tjeneste som kan gjøre foreldre selvhjulpne i de tilfelle det er liten grad av konflikt/er enige om avtale for barna. Tjenesten skal også gi veiledning i prosessen. For foreldre med moderat grad av konflikt mht avtale om barna, vil tjenesten gjøre de mer forberedt til mekling ved frammøte.

Langsiktig mål er at hele meklingsprosessen skal kunne foregå på nett. Det krever lovendring, ved at frammøteplikta blir fjerna. En venter seg bedre avtaler, mindre konflikter, færre saker til domstolene, bedre kvalitet i prosessene, innsparing av tid i familievernet. Det er brukt tjenestedesign som metode i utviklingsarbeidet.

Løsningen som skal utvikles består av tilpassing til familievernet sitt sakssystem, god veiledning på nett, videreutvikling av familievernet sitt fagsystem, videreutvikling av foreldresamarbeidsavtalen (som blir navet i den digitale meklingsprosessen), digital meklingsattest.