Arkitektur- og standardiseringsrådet

Arkitektur- og standardiseringsrådet skal gi råd og anbefalinger til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Arbeidet skal omfatte alle sider ved evnen til å samhandle (interoperabilitet), det vil si juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandlingsevne, samt styring av dette.

Arkitektur- og standardiseringsrådet hører inn under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Arkitektur- og standardiseringsrådet har fire møter i året. 

Formål

Arkitektur- og standardiseringsrådet er et rådgivende forum som skal bidra til at forvaltningsorganer (jf forvaltningsloven §1) har nødvendig felles IT-arkitektur og IT-standarder, slik at det sikres god digital samhandling i og mellom forvaltningsorganer, øvrig offentlig sektor, privat sektor og innbyggerne. 

Oppgaver

Rådet skal: 

 • Anbefale prioriteringer om videre arbeid på arkitektur- og standardiseringsområdet og gi innspill til behov for nye arkitekturprodukter og standarder 

 • Gi råd om utpeking av kompetansesentre, prosjekter og undergrupper for arbeid med arkitekturprodukter og standarder. 

 • Vurdere og gi råd til Difi om arkitekturprodukter og standarder 

  • er klar for å sendes på høring eller bør bearbeides videre 

  • bør gjøres obligatoriske, anbefalte eller til inspirasjon for offentlige virksomheter,  

  • bør fases ut 

  • bør fremgå av referansekatalogen, forskrift eller annet egnet sted 

 • Holde seg orientert om viktige utviklingstrekk ved relevante arkitekturprodukter og IT-standarder nasjonalt og internasjonalt 

 • Bidra med forslag til hvordan arkitekturprodukter og IT-standarder skal bli kjent og tatt i bruk 

Myndighet

Arkitektur- og standardiseringsrådet har ingen formell beslutningsmyndighet, men gir anbefalinger til Digitaliseringsdirektoratet.

Rådet skal primært virke proaktivt og utarbeide anbefalinger til Digdir angående IT-standarder. I denne sammenhengen skal rådet foreslå overfor Digitaliseringsdirektoratet hvilke utredninger som bør gjennomføres. Rådet skal også gi anbefalinger på direkte bestilling fra Digitaliseringsdirektoratet.

Myndigheten til å beslutte at enkelte standarder skal få en viss status (godkjent, anbefalt, ikke anbefalt, osv.) ligger i Digitaliseringsdirektoratet. Digitaliseringsdirektoratet spiller videre opp ferdig hørte forslag til KMD, som styrer prosessene med å vedta nye versjoner av forskrift om IT-standarder.

Arbeidsmåte

Rådet møtes normalt fire ganger per år. Rådet kan ved behov nedsette undergrupper som utarbeider underlag for rådet. Digdir har sekretariatsfunksjonen for rådet. Sekretariatet har det administrative ansvaret og skal koordinere aktiviteter. 

Ressurser og finansiering

Deltakende virksomheter og organisasjoner dekker selv egne utgifter.  

Arkitektur- og standardiseringsrådet består av følgende representanter:

 • Arkivverket - Bent Vangli (leder av rådet)
 • Brønnøysundregistrene - Geir Ørnulf Olsen
 • Digdir - Trond Os Haare
 • Direktoratet for e-helse - Thomas Tveit Rosenlund
 • Statens kartverk - Magnus Karge
 • KS/KS - Geir Kristian Hansen
 • KS/Innlandet fylkeskommune- Kasper Hansen
 • KS/Bergen kommune - Jens Riis
 • KS/Oslo kommune - Eirik Broen
 • NAV - Håkon Røstad
 • Norstella - Jon Arve Risan
 • Skatteetaten - Endre Grøtnes
 • Standard Norge - Haakon Heyerdahl
 • Unit - Heidi Joanne Bergh-Hoff
 • Sekretariatet (Digdir) - Rune Karlsen
 • Sekretariatet (Digdir) - Elianne Eggum

Digitaliseringsdirektoratet utpeker rådets leder, og vil over tid også vurdere og evt. justere rådets sammensetning.

Referansekatalogen er en oversikt over IT-standarder som er anbefalte eller obligatoriske for offentlig sektor. IT-standardene kan være tekniske, semantiske eller organisatoriske. Katalogen samler tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder på ett sted, og lenker også til sektorspesifikke oversikter.

Kravene i katalogen er gitt på bakgrunn av bruksområde, fordi en standard kan ha ulik status på ulike bruksområder. Den setter også anbefalte og obligatoriske krav i sammenheng, noe som er avgjørende for å se helheten i kravene.

Se listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor (Referansekatalogen)

Digitaliseringsdirektoratet ønsker størst mulig involvering i arkitektur- og standardiseringsarbeidet og inviterer alle til å delta aktivt.

Send inn forslag til rådet

Forslag kan sendes til arkogstd@digdir.no

Kommenter på saker til behandling

Et sentralt prinsipp i arkitektur- og standardiseringsarbeidet er åpenhet. Under forslag og utredninger kan derfor alle følge utviklingen i de utredninger vi gjennomfører.

Vi legger ofte ut informasjon til kommentarer underveis i utredningene og før arkitektur- og standardiseringsrådsmøtene. I tillegg er det mulig å gi kommentarer i høringene før endelig beslutning. Åpenhet med påfølgende involvering fører til høyere kvalitet på anbefalingene og avgjørelsene. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på arbeidet som gjøres og bidra til bedre resultater.