Single Digital Gateway (SDG)

Det overordnede målet med å etablere Single Digital Gateway (SDG) er å gjøre det enklere for borgere og bedrifter å få tilgang til relevant informasjon når de ønsker å benytte sine rettigheter i det indre marked til å forflytte seg over landegrensene.

Hva er Single Digital Gateway (SDG)?

Portalen Your Europe skal veilede brukeren til relevant informasjon om rettigheter, plikter og regler på en rekke områder som angår det indre marked, som blant annet reise, arbeid, flytting, utdannelse og helse, samt tilsvarende informasjon relevant for bedrifter. Forordningen pålegger medlemslandene å opprette full digital tilgjengelighet for noen offentlige tjenester. Totalt 7 livshendelser og 21 prosedyrer (se annex 2 av forordningen) skal være tilgjengelig for brukeren via portalen. Dette innebærer at landene må kunne tilby utenlandske borgere tilgang til de samme prosedyrene digitalt som de tilbyr egne borgere.

SDG-forordningen

SDG-forordningen forplikter alle medlemsland innen utgangen av 2023 å oppfylle alle kravene i forordningen. Informasjonsdelen av forordningen skal være klart innen utgangen av 2020, mens prosedyredelen (digitalisering av tjenester basert på «kun en gang»-prinsippet) skal være klart i utgangen av 2023. SDG er ikke en del av norsk lov enda.

Implementering av SDG

Digitaliseringsdirektoratet følger EU’s arbeid med å realisere SDG. Innen utgangen av 2020 skal EU ha på plass løsningsforslag for datautveksling på tvers av landegrenser (eller «evidence exchange»), også kalt SDG OOP (Once Only plattform). Basert på løsningsforslag vil Kommisjonen frem til sommeren 2021 utarbeide forskrifter (gjennomføringsakter) med krav til hvordan løsningen skal implementeres av medlemslandene.

EU-video om SDG

Spørsmål kan rettes til nasjonal SDG-koordinator