Forslag om å gjøre HTTPS til obligatorisk standard – høyring

Høyringsfrist 14.08.2020.

For denne høyringa er det utarbeidd høyringsnotatet "Utredning av HTTPS som obligatorisk IT-standard i forvaltningen". Utgreiinga beskriv bakgrunn for forslag til endring og ei utgreiing for konsekvensar av forslaget. Vedlagt finn de høyringsbrev og utgreiingsnotat.