Stimulerer til samarbeid

Foreldrene til alvorlig syke barn opplever å være kasteballer mellom ulike offentlige aktører og et godt eksempel på hvor viktig det er å nå målet om én digital offentlig sektor. Helsedirektoratet, som har ansvar for livshendelsen Alvorlig sykt barn, har fått støtte fra StimuLab til å finne en vei ut av samarbeidsflokene.

StimuLab er en stimuleringsordning som administreres av Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med DOGA*, og målet er å stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. I praksis betyr det at prosjekter som skal arbeide for bedre og mer effektive offentlige tjenester kan søke StimuLab-midler for å få støtte og drahjelp i etableringsfasen.

DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasilitere samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge

Et viktig premiss for å få støtte fra StimuLab er å søke før løsningen er beskrevet og prosjektet er ferdig rigget. Prosjektene som får støtte er også forpliktet til å utvikle seg gjennom en designdrevet prosess, der brukeren til enhver tid står i sentrum.

Alvorlig sykt barn er et slikt prosjekt.

Et mareritt å forholde seg til

I dag får ikke barn og unge med sammensatte behov helhetlig og koordinert oppfølging. Det glipper i overgangen mellom ulike tjenester, sektorer og oppvekstfaser, og foreldrene må bruke vesentlige deler av sine omsorgsressurser på administrasjon. Møtet med de offentlige tjenestene blir beskrevet som et mareritt å forholde seg til.

Alvorlig sykt barn er derfor definert som en av de syv prioriterte livshendelsene i Digitaliseringsstrategien. Etter å ha mottatt oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 startet Helsedirektoratet arbeidet med å få innsikt og avdekke utfordringene knyttet til det marerittet foreldrene beskriver.

Det innebærer at det må ryddes opp i flere komplekse floker som både går på tvers av dagens styringsstrukturer og finansiering, og utfordrer måten offentlige prosjekter tradisjonelt blir ledet og finansiert på. Det er en vrien oppgave som må løses i fellesskap, og arbeidsgruppen består av deltakere fra Helsedirektoratet Direktoratet for e-helse, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, Statped, Utdanningsdirektoratet og Flekkefjord kommune.

I 2020 mottok arbeidsgruppen støtte fra StimuLab til å gjennomføre et innsikt- og innovasjonsprosjekt.

– Vi fikk hjelp til å løfte blikket

– Da vi mottok StimuLab-midler begynte arbeidet med å beskrive hva vi sammen ønsket å oppnå, forteller Line Borgvin Hansen. Hun jobber i avdeling for prosjekt- og tjenestedesign i Helsedirektoratet og leder prosjekt Alvorlig sykt barn.

– Arbeidet med oppdragsbeskrivelsen ble en viktig modningsprosess. Vi i arbeidsgruppen ble utfordret av dyktige fagfolk i StimuLab til å løfte blikket og tenke bredere og friere. Det resulterte i en oppdragsbeskrivelse som var veldig ulik den vi hadde i tankene da vi startet opp.

– Vi brukte mye tid sammen på å beskrive oppdraget. Men det var en helt nødvendig investering som ga oss en felles forståelse av hvor vi skulle og var med på å styrke samarbeidet i arbeidsgruppen, mener prosjektlederen.

Komplekse utfordringer krever en ny tilnærming

På grunn av kompleksiteten i prosjektet, valgte StimuLab å bruke Alvorlig sykt barn som en av to piloter for å prøve ut "Missions". Det er en ny tilnærming for å jobbe nettopp med komplekse problemstillinger på tvers av sektorer.

Kjernen i en Mission-tilnærming er å velge ut en samfunnsutfordring som mange sektorer må samarbeide om å få løst. 'Missions' står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horisont Europa og handler om å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål som mange sektorer må samarbeide om å få løst.

Må tåle å stå i usikkerhet

Det konkrete resultatet i 2020 var at StimuLab bisto i anskaffelsen av en leverandør som skal jobbe sammen med arbeidsgruppen i den videre prosessen. Leverandøren ble valgt i desember 2020 og startet opp sammen med dem i januar 2021.

– Alvorlig sykt barn på vei inn i en spennende fase som krever at deltagerne er nysgjerrige og villige til å utforske mulighetene som ligger på tvers av sektorer.

– Å jobbe innovativt kan være uvant for mange. Det kan føles som å stå på et isflak uten å vite hvor man havner. Når vi nå går videre, blir det viktig for arbeidsgruppen å tørre å stå i denne usikkerheten sammen. Og vi må ha tro på at prøving og feiling kan gi oss løsninger som er med på å øke livskvaliteten til alvorlig syke barn og deres foresatte, understreker Line Borgvin Hansen.