Sikkerhet og beredskap

Digitaliseringsdirektoratet opprettet en sentral seksjon for sikkerhet og beredskap i avdeling for virksomhetsstyring høsten 2020. Seksjonen ble opprettet for å styrke direktoratets arbeid med sikkerhet og beredskap på overordnet nivå. Seksjonen er under oppbygning.

Det er identifisert flere utviklingsoppgaver for fagområdet, hvor videreutvikling av internt styringssystem for nasjonal sikkerhet, samfunnssikkerhet og informasjonssikkerhet er prioritert sammen med utvikling av rutiner og styrking kompetanse. Fagområdet har i 2020 blitt mer samordnet med virksomhetsstyringen og integrert i virksomhetsplanen.

Vi har evaluert og rapportert sikkerhetstilstanden. Vi har utarbeidet flere risiko- og sårbarhetsvurderinger med fokus på vårt samfunnsoppdrag og vår rolle som fellestjenesteleverandør. Vi har også evaluert prosesser for drift og forvaltning av fellesløsninger, herunder en større uønsket hendelse i ID-porten. Under pandemien har flere av våre fellesløsninger blitt utpekt som samfunnskritiske funksjoner, dette stiller ytterligere krav og forventinger til vårt samlede arbeid med sikkerhet og beredskap.

Vårt arbeid med informasjonssikkerhet er fastlagt i policyer, retningslinjer og rutiner. Mål og strategier for informasjonssikkerhet er beskrevet i styrende dokumenter, som sammen med utøvende og kontrollerende dokumenter utgjør vårt styringssystem for informasjonssikkerhet. I 2021 vil informasjonssikkerhet samordnes tydeligere med fagområdene nasjonal sikkerhet og samfunnssikkerhet, slik at vi får videreutviklet et mer helhetlig styringssystem for vårt arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder utvikling av rutiner for oppfølgning og rapportering.

Vi gjennomfører opplæring i informasjonssikkerhet for nye medarbeidere og gir regelmessig informasjon til alle medarbeidere på digitale kanaler.

Digdir skal høsten 2021 flytte til nye lokaler i Oslo og Brønnøysund. Vi har i prosjektperioden lagt vekt på å etablere forsvarlig grunnsikring og innføre nødvendige informasjonssystemer for digital samhandling for sikkerhets- og beredskapsområdet.

Vi har deltatt i planleggingen av øvelse Digital 2020, men deltok ikke under selve øvelsen på grunn av endringer i øvelsens omfang. Vi gjennomførte istedet vår egen øvelse MINERVA som hadde samme øvelsesscenario. Øvelsen gav oss nyttig erfaring som vi tar med oss i utviklingen av vårt beredskapsarbeid. Her er revidering av beredskapsplaner, trening av kriseledelse og krisestøttestab, samt vurdering av systemstøtte prioriterte oppgaver.

Som et nyopprettet direktorat vil ha behov for å videreutvikle og standardisere sikkerhets- og beredskapsarbeidet og sikre at vi til enhhver tid er i samsvar med gjeldene krav og forventninger.