Sammenhengende tjenester

Digitaliseringsstrategien slår fast at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. I 2020 rettet Digdir innsatsen mot innovasjon og fornyelse i oppgaveløsning, ledelse og kompetanse, styring og organisering, felles økosystem, teknologi, datadeling og brukerinvolvering. Alle områdene er viktige for å lykkes med sammenhengende tjenester.

Gjennom livet havner innbyggerne i mange situasjoner som krever tjenester fra flere sektorer og virksomheter for å få løst. Sammenhengende tjenester
handler om å binde disse tjenestene sammen i løsninger som setter brukerne og de oppgavene de trenger å løse, i sentrum. I arbeidet med å lage
sammenhengende tjenester prioriterer vi sju livshendelser fra regjeringens digitaliseringsstrategi. Digdir samarbeider tett med KS om å koordinere og støtte
arbeidet med livshendelsene, og har selv ansvaret for hendelsen dødsfall og arv.

Mål Resultater
1 Departementer og direktorater får relevant bistand til å levere sammenhengende tjenester Arbeidet med livshendelsene er godt i gang
Vi bisto livshendelsene gjennom året, i samarbeid med KS
Vi videreutviklet veiledning og metoder
2 Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling benyttes av livshendelsene Vi informerte kommuner og statlige virksomheter om det felles økosystemet
3 Offentlig sektor deler erfaringer på tvers av livshendelsene Vi delte erfaringer og beste praksis, og utviklet kunnskap
Vi utviklet to nye fora: åpne fagsamlinger og samarbeidsforum for de som leder livshendelsene
4 Sikre leveranser innenfor livshendelsen Dødsfall og arv Prosjektet fikk 13 millioner kroner fra Medfinansieringsordningen Arbeidsprosesser og regelverkutfordringer er kartlag
De syv livshendelsene illustrert.