Roller og oppgaver

Her forklarer vi hva visjonen vår - Sammen for en enklere digital hverdag - innebærer, sett i lys av Digitaliseringsdirektoratets roller.

Grafisk fremstilling av Digdirs roller

Legger premisser, samordner og er pådriver for digitalisering

 • Legger premissa, samordnar, gir råd og er pådrivar for digitalisering.
 • Gir regjeringa faglege råd om politikkutvikling
 • Utvikar ein styrings- og finansieringsmodell som fremmar gode fellesløsyinger og eit felles digitalt økosystem
 • Skaper nye tenester gjennom meir og sikker deling og bruk av data
 • Leiar og er sekretariat for Skate
 • Samordnar og rettleia offentelege verksemder på informasjonssikkerheit

Eksempel på en suksesshistorie: Åpnet nasjonalt ressurssenter for deling av data

Setter i verk tiltak, prosjekter og handlingsplaner i tråd med vedtatt politikk

 • Realiserer livshendingane og skapar nye samanhengande tenester

 • Konkretiserer strategiar og utviklar metodeverk

 • Forvaltar støtte- og stimuleringsordningar som Medfinansieringsordninga, StimuLab og andre verkemiddel

 • Er sekretariat for Digitaliseringsrådet og Arkitektur- og standardiseringsrådet

 • Utviklar eit digitaliseringsvennleg regelverk som fjernar hindringar og set fart på digitaliseringa

Eksempel på en suksesshistore: Stimulerer til samarbeid

Leverer nye digitale fellesløsninger, og har ansvar for å forvalte, videreutvikle og utvide bruken av eksisterende løsninger

 • Altinn

 • Felles datakatalog
 • ID-porten
 • Kontakt og reservasjonsregisteret
 • Digital postkasse
 • eSignering
 • ELMA
 • eInnsyn
 • eFormidling
 • Maskinporten

Eksempel på en suksesshistorie: Leverte tjenester på rekordtid

Er tilsynsmyndighet for universell utforming av nett, apper og automater

 • Informer og rettleiar
 • Bygger kunnskap om tilstand, status og beste praksis på universell utforming
 • Bidreg i arbeidet med regelverk og standarisering nasjonalt og internasjonalt
 • Fører tilsyn og utviklar digitale tilsyn av universell utforming av ikt