Overordnet styring og kontroll

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) hadde god måloppnåelse i 2020, og vi har etablert tilfredsstillende styring og kontroll for å følge opp mål og rapporteringskrav. Året har vært preget av å være første driftsår som nytt direktorat. Vi har hatt behov for å forankre felles rutiner og systemer og styrke funksjoner som ikke hadde tilstrekkelig kapasitet ved sammenslåing av fagområdene fra Difi og Brønnøysundregistrene. Samtidig overførte vi anskaffelsesområdet til DFØ 1.9.2020. Koronasituasjonen har også påvirket arbeidssituasjonen internt, samtidig som direktoratet har fått flere oppdrag i forbindelse med pandemien. Vi har hatt tett og god dialog med departementet gjennom året.

God måloppnåelse

Digdir hadde god måloppnåelse i 2020 og rapporterte systematisk i henhold til mål og forventninger i tildelingsbrev fra departementet. Resultatrapporteringen ble fulgt opp i styringsdialogen, og Digdir har hatt god dialog med KMD om planprosess og prioriteringer. Vi gjennomførte strategimøte og styringsdialoger med departementet i 2020.

Digdirs interne styring har lagt opp til å samordne vår virksomhet gjennom en felles planprosess som involverer alle avdelinger. Virksomhetsplanen var et resultat av en prosess hvor Digdirs ledergruppe behandlet alle avdelingers mål og budsjettrammer i sammenheng.

Effektiv administrasjon

Digdir jobber løpende for en effektiv og brukervennlig administrativ funksjon. Vi bruker digitale løsninger for arkiv (eInnsyn og eFormidling), innkjøp og rekrutteringsstøtte. Systemene er knyttet sammen med arkivsystemet og bidrar til å effektivisere våre administrative funksjoner. Etableringen av Digdir og overføringen av anskaffelsesområdet til DFØ medførte mye arbeid med arkiv- og dokumentasjon og administrative fellessystemer.

Digdir mottar en rekke innsynskrav i saker som publiseres på eInnsyn. I 2020 hadde vi 17 937 journalførte dokumenter og fulltekstpubliserte 19,36 prosent eller nær hver femte av disse. I 2020 mottok vi 380 innsynskrav, og av disse ble 76,57 prosent helt eller delvis innvilget. Antall innsynskrav har gått ned etter at vi startet med fulltekstpublisering.

Tallene for 2020 gjelder Digdir, inkludert anskaffelsesområdet fram til 31.08.2020. Tallene for 2020 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall fra Difi eller Brønnøysundregistrene.

Samarbeid med DFØ og med Brønnøysundregistrene

Digdir har hatt tett og omfattende kontakt med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i forbindelse med tidligere overførte fagmiljøer, overføring av anskaffelsesområdet fra 1.9.2020 og i forbindelse med samlokalisering høsten 2021. Digdir og DFØ har begge inngått avtale om nye lokaler i Oslo på Økern Portal, og samarbeider om å forberede flytting.

Digdir har løpende kontakt med Brønnøysundregistrene på en rekke områder, og vi forbereder flytting til felles lokasjon høsten 2021. Vi gjennomfører halvårlige statusmøter på direktørnivå.

Lokaler

Digdir er lokalisert i Oslo, Leikanger og Brønnøysund. Høsten 2021 flytter Digdir inn i nye kontorlokaler i Oslo og Brønnøysund. I Oslo samlokaliseres Digdir med DFØ på Økern Portal i Lørenfaret 1. I Brønnøysund samlokaliseres vi med Brønnøysundregistrene i Havnegata 46. Digdir vurderer også å utvide lokalene i Leikanger for å møte fremtidige behov.

Vurdering av bruk av Internrevisjon

Digdir oversendte høsten 2020 vår vurdering av internrevisjon til KMD med kopi til DFØ og Riksrevisjonen. Vi har vurdert at det er hensiktsmessig å videreutvikle eksisterende styring og kontroll i stedet for å etablere ytterligere kontrollnivå som en internrevisjon vil innebære. Bakgrunnen for vurderingen er at direktoratet som følge av omstillingsprosessene arbeider med å tilpasse styring og kontroll til Digdirs egenart og risiko.

Utfordringer

Covid-19 ga direktoratet store utfordringer i 2020. Pandemien påvirket de fleste aspekter ved virksomheten, både interne og eksterne aktiviteter, og det har vært stort arbeidspress på ansatte. Direktoratet har under pandemien fått ansvar for å utvikle en rekke løsninger som støtter opp om tiltak regjeringen har satt i verk overfor ulike deler av samfunnet. Dette har bidratt til at noen planlagte oppgaver har blitt skjøvet i tid. Digdir har i 2020 startet arbeidet med å kartlegge mulige synergier som følge av sammenslåingrn til et nytt direktoratet. Dette vil også være en sentral oppgave i 2021.

Tiltak og prioriteringer

I 2021 vil vi fortsette arbeidet med å utvikle det nye direktoratet som en samordnet og effektiv organisasjon som utnytter synergier av et samlet fagmiljø. Vi arbeider bl.a. med ny virksomhetsstrategi, organisasjonsendringer, felles systemløsninger, felles administrative rutiner og tiltak for å utvikle kultur og ledelse.

I 2021 vil den nye sentrale sikkerhetsseksjonen styrke samordning av sikkerhet og beredskap for å møte økte krav til det nye direktoratet.