Kapittel 6: Årsregnskap

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Ledelsens kommentar til årsregnskapet 2020

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Bekreftelse

Årsregnskapet for 2020 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Årsregnskapet vurderes å gi et dekkende bilde av Digdirs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.

Tildeling

Digdir ble opprettet 1.1.2020 ved at Altinn og deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og deler av tidligere Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) ble slått sammen. Samtidig ble fagområdene utredning og analyse og ledelse overført til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Fra 1.9. 2020 ble også fagområdet offentlige anskaffelser overført fra Digdir til DFØ.

Digdirs samlede tildelinger på kapittel 540 i 2020 var om lag 975,2 millioner kroner på utgiftssiden jf. oppstilling av bevilgningsrapportering og note A. I tillegg har Digdir hatt merinntekter og belastningsfullmakter fra KMD og øvrige departementer. Samlet disponibel ramme utgjorde derfor om lag 1 025,6 millioner kroner. Rammen gjenspeiler at Digdir i løpet av 2020 har fått økte bevilgninger til forvaltning av Altinn og knyttet til Covid-19. I tillegg har økt bruk av fellesløsningene medført økte kostnader og inntekter. Digdir har i 2020 gitt om lag 104,7 millioner kroner i belastningsfullmakter til andre virksomheter.

Rammen på kap. 540, post 01 og post 21 er i 2020 redusert med henholdsvis om lag 91,0 millioner kroner og 14,9 millioner kroner grunnet overføring av fagområdene utredning og analyse, ledelse og offentlige anskaffelser til DFØ. Som følge av omstillingen er også post 27 om opplæringskontoret OK stat med tilhørende inntektspost 02 overført til DFØ fra 1.1.2020. Tilsvarende er rammen til Digdir ved inngangen til 2020 styrket ved at det ble etablert en ny post 28 på om lag 221,5 millioner kroner som følge av sammenslåing med Altinn og deler av informasjonsforvaltningsmiljøet fra Brønnøysundregistrene.

Mindreutgift

Bevilgningsrapporteringen viser at Digdir har en samlet mindreutgift på kapittel 540, post 01, 21, 22, 23, 25, 26 og 28 i 2020 på om lag 124,2 millioner kroner etter å ha tatt hensyn til merinntekter. I hovedsak forklares samlet mindreutgift med faseforskyvninger i aktiviteter som videreføres i 2021. Endringen i planlagte aktiviteter skyldes i stor grad omprioriteringer som følge av Covid- 19, og at Digdir i 2020 har hatt en sentral rolle i å bidra til å utvikle og implementere digitale løsninger som ble prioritert av regjeringen, f.eks. ny elektronisk ID (Min-ID passport) og kompensasjonsordningen for næringslivet.

Ordinære driftsutgifter på post 01 viser, etter justering for bruk av merinntektsfullmakter, en mindreutgift på om lag 1,9 millioner kroner. Spesielle driftsutgifter, post 21, dekker utgifter til Digdirs utviklingsoppgaver og it-prosjekter viser etter justering for bruk av merinntektsfullmakter, en mindreutgift på om lag 3,5 millioner kroner.

Post 22 dekker kostnader til bruk av nasjonale felleskomponenter viser, viser etter justering for merinnteketer en mindreutgift på om lag 1,3 millioner kroner.

Utvikling, forvaltning og drift av nasjonale felleskomponenter dekkes av post 23. Posten viser, etter justering for merinntekter fra tilleggstjenester fra andre offentlige virksomheter, en mindreutgift på om lag 12,8 millioner kroner.

Digdir gir belastningsfullmakter til bruttobudsjetterte virksomheter og utbetaler midler til nettobudsjetterte virksomheter fra post 25, medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. De bruttobudsjetterte virksomhetene har i 2020 belastet post 25 med om lag 79,0 millioner kroner. Samlet mindreforbruk på posten er om lag 81,4 millioner kroner.

StimuLab, stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor, post 26, viser en mindreutgift på om lag 4,4 millioner kroner.

Mindreutgiften på post 28 på om lag 19,0 millioner kroner deles i 2020 med om lag 14,0 millioner kroner for sentralfinansiert del av Altinn og om lag 4,9 millioner kroner for tjenesteeierfinansiert del av Altinn.

Lønn og sosiale utgifter

Digdir har utbetalt om lag 313,2 millioner kroner til lønn og sosiale ytelser inkl. pensjonskostnader, jf. note 2. Lønnsutgiftene fratrukket sykepenger og refusjon utgjør 40,8 prosent av totale driftsutgifter i 2020.

Ved etableringen av Digdir 1.1.2020 ble 285 medarbeidere fra Difi og 104 medarbeidere fra Brønnøysundregistrene samlet i Digdir. Omstillingen medførte at 49 medarbeidere fra fagområdene utredning og analyse og ledelse i tidligere Difi ble overføret til DFØ fra 1.1.2020. Fagområdet offentlige anskaffelser med 72 medarbeidere og 5 medarbeidere fra andre støttefunksjoner ble tilsvarende overført fra Digdir til DFØ 1.9.2020.

Mellomværende

Mellomværende med statskassen utgjorde ved årets slutt om lag 11,7 millioner kroner. Nærmere detaljer framgår av artskontorapporteringen med noter.

Revisjon

Digdir er et statlig forvaltningsorgan. Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Digdir. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert pr. d.d. Revisjonsberetningen publiseres på direktoratets nettsider innen 1. mai. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen vil beretningen publiseres så snart den foreligger.

Se hele årsregnskapet