Internasjonalt

Det er viktig for Norge å ha gode relasjoner til sine nære handelspartnere og samhandle digitalt på tvers av landegrenser. Norge deltar i EUs satsing på etablering av et digitalt indre marked som støtter dette. Gjennom deltakelse i EU-programmene CEF Digital, ISA² og nordisk samarbeid har norske virksomheter fått delta aktivt i faglige arenaer der felles europeiske og nordiske infrastrukturer og rammeverk for digital samhandling har blitt drøftet, planlagt og utviklet. Deltakelse i og koordinering av norsk deltakelse i programmene har styrket Digdirs posisjon til å ta rollene som premissgiver, iverksetter og leverandør innenfor digitaliseringsområdet nasjonalt og internasjonalt.

Mål Resultater
1 Sikre god nasjonal koordinering av CEF Digital og ISA2 Vi har deltatt aktivt for å sikre at løsninger fra EU møter norske krav
14 norske søknader ble sendt på utlysninger fra CEF TelecomKommunene viser størst framgang
2 Utrede mulig organisering av nasjonal oppfølging av DIGITAL 2021-2027 Vi utredet organiseringen av norsk deltakelse i DIGITAL
Vi bisto KMD med å forberede oppstarten av DIGITAL
3 Koordinering av nordisk-baltisk samarbeid om eID Vi ledet prosjektet NOBID om bruk av eID over landgrensene og forberedte andre fase av prosjektet

82 norske kommuner har til sammen motatt 1,2 millioner euro

Oversikt over medlemsland, 24 samarbeidspartnere fra ulike land for å realisere grenseoverskridene prosjekter.

Les hele fagregnskapet