Innovasjon

Innovasjon er nødvendig for å løse store samfunnsoppgaver på nye og mer effektive måter. Digdirs oppgave er å være en pådriver for innovasjon i offentlige sektor og stimulere til den digitale transformasjonen sektoren må gjennom. Vi jobber tverrgående for å styrke evnen og kapasiteten til innovasjon i offentlig og private sektor. Gjennom 2020 la vi særlig vekt på å bidra til å realisere innovasjonsmeldingen og digitaliseringsstrategien Én offentlig digital sektor.

Mål Resultater
1 Offentlige virksomheter skal øke sin innovasjonsevne og etablerer kultur, ledelse og kompetanse for innovasjon, gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsmodeller som fremmer innovasjon og økt kompetanse på området StimuLab satte i gang åtte nye innovasjonsprosjekter, to av dem knyttet til prioriterte livshendelser
Vi etablerte Kompetansemodell for digital transformasjon med DFØ og andre partnere
Vi utviklet StartOff sammen med DFØ og LUP
2 Offentlige virksomheter får kjennskap til andre virksomheters erfaringer Vi styrket innovasjonsarbeidet gjennom sammenkoblingen av miljøene i Altinn og Difi
Vi bidro aktivt i en rekke offentlig-private samarbeid
3 Offentlig virksomheter har økt modenhet for digital transformasjon Ti prosjekter med nåverdi på 4,6 mrd. kroner fikk midler fraMedfinansieringsordningen
Digitaliseringsrådet hadde dialog med 14 store prosjekter,programmer og strategiprosesser
Infografikk: Sammenhengende Tjenester

Les hele fagregnskapet