Informasjonssikkerhet

Digitaliseringen av samfunnet gjør at vi deler store mengder data, og vi skal dele og gjenbruke enda mer. God informasjonssikkerhet er avgjørende for å bevare tilliten i befolkningen og for at offentlig sektor skal lykkes med den digitale transformasjonen. Virksomhetene er pålagt å arbeide systematisk med informasjonssikkerhet, og vår oppgave er å styrke evnen deres til å gjøre dette. Gjennom 2020 samarbeidet vi tett med de andre sentrale aktørene på området og publiserte veiledning som setter virksomhetene i bedre stand til å ivareta informasjonssikkerheten og møte kravene til omstilling.

Mål Resultater
1 Forvaltningen arbeider systematisk med styring og kontroll på informasjonssikkerhet og mottar nødvendig veiledning Internkontrollen er styrket siden 2018, men pandemien kan ha utfordret kapasiteten i virksomhetene i 2020
Kommunene viser størst framgang
2 Virksomhetene i offentlig sektor får et samordnet og helhetlig tilbud om veiledning innen digital sikkerhet Vi publiserte ny eller oppdatert veiledning på en rekke områder
Vi samarbeidet tett med DFØ, DSB, NorSIS og NSM for å samordne tilbudet
3 Vi styrker arbeidet med veiledning til kommunal sektor Vi utarbeidet anbefalinger om innretting og konkrete tiltak overfor kommunene
Statlige virksomheter og kommuner

Les hele fagregnskapet