Fellesføring for 2020

Det har vært utfordrende å nå målene i inkluderingsdugnaden.

Gjennom 2020 har vi jobbet målrettet med å innfri målet om at minimum 5 prosent av nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CVen, men vi har ikke klart å nå dette målet. I 2020 er det ansatt en person innenfor målgruppen med registrert hull i CVen.

Digdir etablerte høsten 2020 en handlingsplan for inkluderingsdugnaden. Handlingsplanen ble utarbeidet og levert departement iht. fristen 1.12.2020. I handlingsplanen redegjør vi bl.a. for hvordan markedsførings- og rekrutteringsarbeidet skal innrettes for å nå 5-prosentmålet.

Som vi beskriver nærmere i handlingsplanen, er det flere årsaker til at vi ikke har lykkes med å rekruttere fra målgruppen i 2020. Disse er knyttet hovedsakelig til kompetanse, markedet og manglende registrering fra kandidatene. De stillingene som vi rekrutterer til, krever oftest høyere utdanning med annen relevant erfaring. Vi opplever at vi ikke får søknader fra kvalifiserte kandidater fra målgruppen. Vi har registrert at det er utfordrende å få kvalifiserte kandidater i teknologimarkedet, hvor vi erfarer at få til ingen ikke er i jobb. I tillegg har vi erfart at kandidatene ikke registrerer at de har hull i CVen i rekrutteringssystemet, slik at vi ikke får identifisert og registrert søkere i målgruppen.

Handlingsplanen beskriver følgelig hvordan Digitaliseringsdirektoratet jobber for å nå 5-prosentmålet med vekt på følgende:

  • identifisere utfordringer knyttet til rekruttering fra målgruppen og muligheter som finnes for å løse utfordringene
  • foreslå måter å jobbe med utfordringene
  • utvikle kortsiktige og langsiktige mål for inkludering
  • koble inkludering til virksomhetens mål og tjenesteproduksjon
  • ha tydelig ansvarsfordeling i rekrutteringsarbeidet