Eksempel på premissgiver - Åpnet nasjonalt ressurssenter for deling av data

21. september 2020 åpnet distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Senteret drives av Digitaliseringsdirektoratet, som nå kan sette fart på arbeidet med å fremme mer og tryggere datadeling.

Etableringen av senteret er et av tiltakene i digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor», og distrikts- og digitaliseringsministeren var svært tydelig i sin åpningstale:

- Vi må dele mer data for å skape en digital offentlig sektor der brukerne får sammenhengende tjenester på tvers av sektorer. Deling av data vil også bidra til mer verdiskaping i næringslivet. Med et nasjonalt ressurssenter for deling av data på plass, er vi et steg nærmere dette målet, sa ministeren blant annet.

Skal være premissgiver, pådriver og rådgiver

Ressurssenteret skal være premissgiver. Det innebærer at senteret ved behov skal utvikle nasjonale retningslinjer og foreslå politikk- og regelverksendringer. Videre skal senteret videreformidle gode eksempler og best praksis – og generelt være et læremiljø og en kompetansebank for både offentlig sektor og private aktører.

For å fylle sin rolle, har senteret 6 medarbeidere med spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi og forretnings- og forvaltningsprosesser. Senteret har også en rekke samarbeidspartnere, blant annet Regelrådet, KS, Språkrådet, UiO og Digital Norway.

Må prioritere juss og regelverk

I tråd med tildelingsbrevet fra KMD i 2020 er det to områder som henger tett sammen, som skal prioriteres av senteret: Juridiske og organisatoriske problemstillinger og digitaliseringsvennlig regelverk.

Arbeidet er i gang, og i 2020 laget og publiserte ressurssenteret en nettbasert veileder om roller og ansvar ved deling av taushetsbelagte opplysninger. Ressurssenteret utarbeidet også et felles høringsinnspill fra Skate om forslag til endringer i taushetspliktbestemmelsene i forvaltningsloven.

Arbeidet med veiledere for digitaliseringsvennlig regelverk og for rettslige rammer for deling og bruk av data ble satt i gang i 2020 og fortsetter i 2021.