Digitaliseringsdirektoratets bærekraftsarbeid

Bærekraft påvirker både hvordan vi driver egen virksomhet og hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt.

Person holder FNs bærekraftsmål

Samfunnsoppdraget og bærekraft

Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til en formålstjenlig digitalisering av offentlige sektor og samfunnet som helhet. Det vil skape gode vilkår for inkludering, innovasjon og omstilling. Når vi løser samfunnsoppdraget, skaper vi dermed grunnleggende forutsetninger for å lykkes i det felles arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, særlig mål 8, 9, 10 og 16. Digdirs fellesløsninger utgjør flertallet av fellesløsningene i nasjonalt økosystem for samhandling og tjenesteutvikling. Dette økosystemet har gjennom koronapandemien vært avgjørende for å ta frem løsninger for kompensasjon til bedrifter som sliter, elektronisk identitet for utenlandske statsborgere med rettigheter i Norge og som ikke kan komme til landet, og en rekke andre kritiske løsninger. \Digdirs fellesløsninger og arkitekturer er med andre ord viktige elementer i den digitale infrastrukturen som understøtter innovasjon i offentlig og private sektor, det siste gjennom for eksempel offentlig-private samarbeid som DSOP.

Bærekraftsmål
8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi er en viktig bidragsyter i den digitale
tranformasjonen av offentlig sektor.

Gjennom virksomheten legger vi til rette
for fremtidig produktivitet og verdiskaping
i samfunnet

9 Industri, innovasjon og infrastruktur

Digdirs fellesløsninger utgjør kritisk digital
infrastruktur

Felles økosystem skaper bedre vilkår for
samhandling,tjenesteutvikling og innovasjon

Deling og gjenbruk av data legger til rette for å
utvikle nye løsninger på store samfunnsutfordringer

10 Mindre ulikhet

Mer sammenhengende og brukerrettede
tjenester er viktig for hindre ulikhet og
oppnå inkludering.

Tilsyn for universell utforming av ikt bidrar
til større digital deltakelse

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Digidir arbeider for å sikre alle en identitet,
blant annet gjennom fødselsregistrering.

Elektroniske identitetsforvaltning (eID) vil
åpne for at både norske og utenlandske
brukere kan bevise sin juridiske identitet i
digitale tjenester

Bærekraft i driften

Som virksomhet arbeider vi for å ivareta våre ansatte og redusere negative effekter på klima og miljø. Dette arbeidet skaper særlig bidrag til å nå tre av FNs bærekraftsmål:

Bærekraftsmål
5 Likestilling mellom kjønnene

Vi jobber for å opprettholde god kjønnsbalanse
og sikre at vi betaler lik lønn for likt arbeid.

Vi rapporterer årlig om likestilling og likelønn, i
tråd med kravene.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Digdir tilbyr gode arbeidsplasser og muligheter
for utviking.

Vi jobber aktivt for å ta inn lærlinger og bidra til
å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne
eller hull i CV-en.

12 Anvsarlig forbruk og produksjon

Vi tar i bruk prinsippene for grønne anskaffelser
og har jobbet spesielt med miljøkrav til nye
lokaler.

Gode teknologiske verktøy gjør at vi kan tilby
digitale møter og redusere flyreiser.

Bærekraftig anskaffelse for Digdir av nye kontorlokaler

Digdir og DFØ blir samlokalisert i 2021, og har samarbeidet om kravspesifikasjonen for nye lokaler i Oslo. Det har vært et felles mål å finne miljøvennlige arealer som bidrar til en sirkulær økonomi og lavest mulig klimagassutslipp. Kravspesifikasjonen la vekt på at lokalene skulle ha:

  • effektiv arealbruk
  • energieffektive løsninger
  • fornybare energikilder
  • ingen bruk av fossile fyringsoljer som primær varmekilde
  • klimavennlige materialer
  • høy grad av gjenbruk og ombruk av bygningselementer, eksisterende arealer og arealfunksjoner
  • kildesortering av avfall etter kommunale krav
  • miljøsertifikat

Leiekontrakten ble tildelt Økern Portal, som oppfylte kravene på en veldig god måte. Bygget har en sterk miljøprofil, med BREEAM Excellent-sertifikat og energiklasse A. Det ligger en helhetlig miljøtankegang til grunn for alle valg i bygget.

Bærekraftig anskaffelse og forvaltning av møbler

Digdir ønsker å dekke behovet for møbler på en ressurseffektiv måte som fremmer sirkulær økonomi og ivaretar klima og miljøhensyn. Formålet med en sirkulær økonomi er å redusere avfallsgenerering og bruk av nye råmaterialer, f.eks. ved å forlenge levetiden til produkter man allerede har. I Digdir har vi siden 2019 hatt et samarbeidsprosjekt med avdelingen for offentlige anskaffelser i DFØ om hvordan vi kan dekke vårt behov for møbler i tråd med denne tankegangen. Vi er i prosess med å inngå en rammeavtale om nye møbler som er designet for en sirkulær økonomi. Videre skal vi om kort tid etablere en rammeavtale om kjøp av brukte møbler, som vi ønsker å benytte når det er mulig for å begrense kjøpet av nye produkter.

Gjenbruk og salg av brukte møbler er også høyt prioritert. For å forberede flyttingen har vi eksempelvis renset møteromsmøbler vi skal ha med videre, og vi planlegger å reparere og oppgradere blant annet skrivebord for å begrense nykjøp.