Deling av data

Deling og bruk av data er avgjørende både for å realisere regjeringens ambisjoner om en effektiv, brukerrettet forvaltning med sammenhengende tjenester og for at offentlige data kan brukes til næringsutvikling i privat sektor.

Det betyr at offentlige virksomheter må tilgjengeliggjøre sine data og at en samlet offentlig sektor har løsninger, kompetanse og ressurser som gjør at data gjøres tilgjengelig og tas i bruk. Digdir hjelper offentlige og private virksomheter. Vi har etablert et nasjonalt ressurssenter for deling av data, relansert og videreutviklet data.norge.no/Felles datakatalog og utviklet en nasjonal verktøykasse for deling av data. Vi har også startet arbeidet med Datafabrikken sammen med Digital Norway. Disse leveransene inngår i et økosystem som virksomhetene kan ta i bruk når de lager digitale tjenester. For å få til økt deling og bruk av data mellom offentlige virksomheter og bidra til verdiskaping i privat sektor, trengs et godt samarbeid på tvers av virksomhetene. Digdir er både tilrettelegger for slikt samarbeid gjennom våre møteplasser og en leverandør av kompetanse, ressurser og fellesløsninger for deling og bruk av data i privat og offentlig sektor.

"Digdir har skapt viktige faglige arenaer for alle som jobber med informasjonsforvaltning og deling av data. Jeg er glad for at næringslivet har blitt koblet
sterkere inn i dette arbeidet i 2020, og imponert over bredden i temaer og miljøer som engasjerer seg. Det gode samarbeidet mellom Digdir og DigitalNorway
danner grunnlaget for flere spennende satsinger på tvers av offentlig og privat sektor, ikke minst i det videre arbeid med Datafabrikken som skal være et
virkemiddel for økt deling av data og verdiskaping i samfunnet."

Liv Dingsør i DigitalNorway.
Mål Resultater
1 Øke antallet aktører som deler data, og antallet nye datasett som er tilgjengelige for deling og videre bruk Det er en økning i antall som tilgjengeliggjør sine data knyttet til data.norge.no.
2 Gi tilgang til nødvendig kompetanse, felleskomponenter og fellesløsninger fra Digdir slik at kommuner, private og statlige virksomheter opplever at det er enklere å dele og gjenbruke data, som følge av tilgang dette Vi lanserte nasjonalt ressurssenter og verktøykasse for deling av data. Vi videreførte faglig arena for informasjonsforvaltning.

Antall datasettbeskrivelser siden første publisering og Antall datatjenestebeskrivelser siden første publisering

Les hele fagregnskapet