Rapport fra NAV og Oslo kommune om muligheter og juridiske begrensninger for deling av data

NAV Oslo, Oslo kommune og Arbeids- og velferdsdirektoratet har samarbeidet om rapporten «Nye digitale løsninger for brukeroppfølging i NAV. Muligheter og juridiske begrensninger for deling av data».

Hvorfor har de laget denne rapporten?

Bakgrunnen for rapporten er at mange som bruker NAVs tjenester opplever fragmentert oppfølging. Den statlige og den kommunale delen av NAV kan ikke alltid dele opplysninger seg imellom av juridiske, tekniske eller andre årsaker.

Hva handler rapporten om?

Rapporten tar for seg i hvilken grad man kan dele opplysninger mellom virksomheter og sammenstille opplysninger fra ulike systemer. Den undersøker hvilket handlingsrom som finnes i dagens lovverk, og hvor det er behov for lovendringer for å kunne tilby mer samkjørte tjenester.

Hvorfor deler vi denne rapporten?

Ressurssenteret antar at rapporten og de juridiske vurderingene kan være nyttige også for andre. For eksempel for virksomheter som jobber med å utvikle sammenhengende tjenester eller med annet utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer og som berører flere lovverk.

Hvordan kan deling av opplysninger gi bedre digitale tjenester i NAV?

Visste du at en innbygger som mottar flere tjenester fra det offentlige kan få svært ulike råd fra forskjellige veiledere? Og at den samme brukeren kanskje må fortelle historien sin mange ganger, fordi ansatte ofte ikke har tilgang til informasjon som brukeren har gitt tidligere? Bare innenfor NAV-kontoret må veilederen slå opp brukerens sak i flere sakssystemer for å skaffe informasjon. Noen av disse systemene er eid av kommunen, andre er statlige. De fleste av dem snakker ikke sammen, og det er ikke kommunikasjon mellom statlige og kommunale systemer. Dette prøver vi å finne en løsning på!